BỘ SƯU TẬP 
DANH HIỆU 365

HUY HIỆU CHUYỂN HÓA

(Huy Hiệu này sẽ xuất hiện trong BXH ĐIỂM VÀNG)

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH CHUYỂN HÓA

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH CHUYỂN HÓA

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH CHUYỂN HÓA

HUY HIỆU KỶ LUẬT THÉP

(Huy Hiệu này sẽ xuất hiện trong BXH ĐIỂM VÀNG)

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH KỶ LUẬT THÉP

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH KỶ LUẬT THÉP

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH KỶ LUẬT THÉP

HUY HIỆU CỐNG HIẾN

(Huy Hiệu này sẽ xuất hiện trong BXH ĐIỂM VÀNG)

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH CỐNG HIẾN

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH CỐNG HIẾN

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH CỐNG HIẾN

HUY HIỆU ĐIỂM VÀNG 365

(Huy Hiệu này sẽ xuất hiện trong BXH ĐIỂM VÀNG)

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH ĐIỂM VÀNG 365

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH ĐIỂM VÀNG 365

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH ĐIỂM VÀNG 365

HUY HIỆU TỪ ÁI

(Huy Hiệu này sẽ xuất hiện trong BXH TRÁI TIM TỪ ÁI)

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH TRÁi TIM TỪ ÁI

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH TRÁi TIM TỪ ÁI

ĐIỀU KIỆN NHẠN 

BXH TRÁi TIM TỪ ÁI

CÁC CẤP ĐỘ CHIẾN BINH TỪ ÁI

(Huy Hiệu này sẽ xuất hiện trong BXH Chiến Binh Từ Ái)

LEVEL 01

HOÀN THÀNH
10
SỰ KIỆN

LEVEL 02

HOÀN THÀNH
20 
SỰ KIỆN

LEVEL 03

HOÀN THÀNH
50 
SỰ KIỆN

LEVEL 04

HOÀN THÀNH
100 
SỰ KIỆN

LEVEL 05

HOÀN THÀNH
200 
SỰ KIỆN

LEVEL 01

HOÀN THÀNH
20
VIỆC TỐT

LEVEL 02

HOÀN THÀNH
50
VIỆC TỐT

LEVEL 03

HOÀN THÀNH
100
VIỆC TỐT

LEVEL 04

HOÀN THÀNH
200
VIỆC TỐT

LEVEL 05

HOÀN THÀNH
500
VIỆC TỐT

Để Nhận Được Các Huy Hiệu Này, Bạn Cần Làm Được Số Việc Tốt Tương Ứng Với Các Cột Mốc Của Huy Hiệu Đó Yêu Cầu.

Hướng Dẫn Chi Tiết (Bấm Để Xem Thêm)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque finibus commodo nibh, ut elementum velit sollicitudin at. Donec suscipit commodo risus. Nunc vel orci eget ligula elementum consequat. Fusce velit erat, convallis scelerisque aliquet ut, facilisis egestas tellus. Quisque sit amet sapien placerat, ultricies sapien ut, vestibulum ex.

CẤP ĐỘ CHUYỂN HÓA GỐC NGHỊ LỰC

(Huy Hiệu này sẽ xuất hiện trong BXH Chuyển Hóa)

LEVEL 01

HOÀN THÀNH
10
SỰ KIỆN

LEVEL 02

HOÀN THÀNH
20 
SỰ KIỆN

LEVEL 03

HOÀN THÀNH
50 
SỰ KIỆN

LEVEL 04

HOÀN THÀNH
100 
SỰ KIỆN

LEVEL 05

HOÀN THÀNH
200 
SỰ KIỆN

Để Nhận Được Các Huy Hiệu Này, Bạn Cần Đạt Được Sự Kiện Chuyển Gốc Nghị Lực Tương Ứng Với Các Cột Mốc Của Huy Hiệu Đó Yêu Cầu.

LEVEL 01

HOÀN THÀNH
10
SỰ KIỆN

LEVEL 02

HOÀN THÀNH
20
SỰ KIỆN

LEVEL 03

HOÀN THÀNH
50
SỰ KIỆN

LEVEL 04

HOÀN THÀNH
100
SỰ KIỆN

LEVEL 05

HOÀN THÀNH
200
SỰ KIỆN

CẤP ĐỘ CHUYỂN HÓA GỐC TRÍ TUỆ

(Huy Hiệu này sẽ xuất hiện trong BXH Chuyển Hóa)

LEVEL 01

HOÀN THÀNH
10
SỰ KIỆN

LEVEL 02

HOÀN THÀNH
20
SỰ KIỆN

LEVEL 03

HOÀN THÀNH
50
SỰ KIỆN

LEVEL 04

HOÀN THÀNH
100
SỰ KIỆN

LEVEL 05

HOÀN THÀNH
200
SỰ KIỆN

LEVEL 01

HOÀN THÀNH
10
SỰ KIỆN

LEVEL 02

HOÀN THÀNH
20 
SỰ KIỆN

LEVEL 03

HOÀN THÀNH
50 
SỰ KIỆN

LEVEL 04

HOÀN THÀNH
100 
SỰ KIỆN

LEVEL 05

HOÀN THÀNH
200 
SỰ KIỆN

CẤP ĐỘ CHUYỂN HÓA GỐC ĐẠO ĐỨC

(Huy Hiệu này sẽ xuất hiện trong BXH Chuyển Hóa)

LEVEL 01

HOÀN THÀNH
10
SỰ KIỆN

LEVEL 02

HOÀN THÀNH
20
SỰ KIỆN

LEVEL 03

HOÀN THÀNH
50
SỰ KIỆN

LEVEL 04

HOÀN THÀNH
100
SỰ KIỆN

LEVEL 05

HOÀN THÀNH
200
SỰ KIỆN

LEVEL 01

HOÀN THÀNH
10
SỰ KIỆN

LEVEL 02

HOÀN THÀNH
20 
SỰ KIỆN

LEVEL 03

HOÀN THÀNH
50 
SỰ KIỆN

LEVEL 04

HOÀN THÀNH
100 
SỰ KIỆN

LEVEL 05

HOÀN THÀNH
200 
SỰ KIỆN

CÁC CẤP ĐỘ VINH DANH

(Huy Hiệu này sẽ xuất hiện trong BXH Chiến Binh Từ Ái)

Lộ Trình 01: WARRIOR

Lộ Trình 02: STAR

Lộ Trình 03: EXPERT

CÔNG THỨC TÍNH

ĐIỂM KỶ LUẬT THÉP 

 = (A + BCxD) x E

A = Số Ngày Kỷ Luật Liên Tục (Tính Từ Đầu Đến Ngày Tính Điểm)

B = Số Nhiệm Vụ Kỷ Luật Đã Hoàn Thành Trung Bình (Tính Trong Giai Đoạn Thực Hiện)

C = Điểm Nỗ Lực Trung Bình Trong Từng Nhiệm Vụ Đã Làm (Thang Điểm 5)

D = Số Ngày Kỷ Luật Tốt - Từ 3 Điểm Trở Lên (Thang Điểm 5)

E = Điểm Chuyển Hóa

CÔNG THỨC TÍNH

ĐIỂM CHUYỂN HÓA 

 = (A + B.C.D).E

A = Số Ngày Kỷ Luật Liên Tục (Tính Từ Đầu Đến Ngày Tính Điểm)

B = Số Nhiệm Vụ Kỷ Luật Đã Hoàn Thành Trung Bình (Tính Trong Giai Đoạn Thực Hiện)

C = Điểm Nỗ Lực Trung Bình Trong Từng Nhiệm Vụ Đã Làm (Thang Điểm 5)

D = Số Ngày Kỷ Luật Tốt - Từ 3 Điểm Trở Lên (Thang Điểm 5)

E = Điểm Chuyển Hóa